ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການພັດທະນາສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນແມ່ບົດການຫັນເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນ (Consultation on Development of Digital Government Strategy and Master Plan) ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ການຫັນເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນ (Digital Government Transformation)

16/12/2022

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການພັດທະນາສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນແມ່ບົດການຫັນເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນ  (Consultation on Development of Digital Government Strategy and Master Plan) ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ການຫັນເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນ (Digital Government Transformation)

      ໃນວັນທີ 14-16 ທັນວາ 2022, ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຂອງໂຮງແຮມ Elephant Crossing ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຊຸມປຶກສາຫາລືການພັດທະນາສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນແມ່ບົດການຫັນເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ການຫັນເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນ (Digital Government Transformation), ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ ທະວີສັກ ມະໂນທັມ, ຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ຢູ່ສູນກາງ 20 ພາກສ່ວນ, ຄະນະຈາກສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ ແລະ ຄະນະຈາກ UNDP ລວມທັງໝົດ 30 ທ່ານ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.

ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ປອ ທະວີສັກ ມະໂນທັມ ຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ, ໄດ້ໃຫ້ກຽດກ່າວຈຸດປະສົງ ແລະ ພາບລວມຂອງວຽກງານ ການພັດທະນາສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນແມ່ບົດການຫັນເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນ
(Consultation on Development of Digital Government Strategy and Master Plan) ເຊິ່ງໄດ້ເນັ້ນຄວາມສຳຄັນຂອງການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານລັດ ແລະ ບໍລິການລັດສູ່ດິຈິຕອນ ຢ່າງມີແບບແຜນ ແລະ ຈຸດສຸມ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ ການບໍລິການລັດສູ່ສັງຄົມ ມີຄວາມສະດວກ, ວອງໄວ, ໂປງໃສ ພ້ອມທັງເພື່ອ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ເນັ້ນໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການລັດ ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຮ່ວມກັນ.

ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອ ສ້າງວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້່າໝາຍ ສຳລັບ ການເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ກຳນົດອົງປະກອບ ທີ່ສາມາດຫັນເປັນຂໍ້ລິເລີ່ມໃນອະນາຄົດ, ກໍານົດ ແລະ ຈັດບູລິມະສິດ ດ້ານຂະແໜງການ ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມ ສໍາລັບ ແຜນແມ່ບົດ ການຫັນເປັນ ລັດຖະບານດິຈິຕອນ. ນອກຈາກນັ້ນຄະນະຮັບຜິດຊອບທີ່ມາຈາກ ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ, ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ຄະນະຈາກ UNDP ກໍ່ໄດ້ມີການນໍາສະເໜີບັນດາບົດ ທີ່ມີເນື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງກັບກອງປະຊຸມ ຫົວຂໍ້ສຳຄັນ ດັ່ງນີ້:

  • ບົດນຳສະເໜີ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການ ລັດ ດ້ວຍດິຈິຕອນ.
  • ບົດນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງ ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ.
  • ບົດນຳສະເໜີ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນແມ່ບົດ ການຫັນເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນ.
  • ບົດນໍາສະເໜີ ການເຮັດບົດຝຶກຫັດ ເພື່ອສ້າງວິໄສທັດ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງ ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 03 ວັນ, ພາຍໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີການຈັດແບ່ງກຸ່ມ ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາເຮັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັນແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນ ບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ ທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຫຼື ວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບການພັດທະນາສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນແມ່ບົດການຫັນເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນ  , ພ້ອມກັນນັ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊີ້ແຈງ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນບາງບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ຕໍ່ກັບ ການພັດທະນາສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນແມ່ບົດການຫັນເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນ ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະ ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ໃນຊ່ວງທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຈາກບັນດາແຂກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຕໍ່ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນແມ່ບົດການຫັນເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນ (Digital Government Strategy and Master Plan) ແລະ ໄດ້ລາຍງານຜົນສັງລວມຂໍ້ມູນ ການແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເອກະພາບກັນ.

ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຄຳເຫັນຄັ້ງນີ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄ້ວາ ແຜນຍຸດທະສາດ ລແະ ແຜນແມ່ບົດການຫັນເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນ ຈະໄດ້ນຳເອົາເນື້ອໃນສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາຮ່າງ ແຜນແມ່ນບົດດ່ັງກ່າວ ໃຫ້ສຳເລັດ ຊຶ່ງຕາມແຜນຄາດຄະເນ ຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນຕົ້ນປີ 2023.

 

ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 16 ທັນວາ 2022.

ຂ່າວໂດຍ:  ສລດ

 

ງານ ສັບປະດາ ດິຈິຕອນ