ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ ແລະ ຫ້ອງການກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກະຊວງ ຕສ)ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ສະພາບການພັດທະນາ ແລະ ກາລະໂອກາດ ດ້ານດິຈິຕອນ ຢູ່ ສປປ.ລາວ (Positioning Lao PDR for a Digital Future)

13/10/2022

ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ ແລະ ຫ້ອງການກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກະຊວງ ຕສ)ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ສະພາບການພັດທະນາ ແລະ ກາລະໂອກາດ ດ້ານດິຈິຕອນ ຢູ່ ສປປ.ລາວ (Positioning Lao PDR for a Digital Future)

     ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2022, ທີ່ ໂຮງແຮມ ລາວພລາຊ່າ, ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ ແລະ ຫ້ອງການກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກະຊວງ ຕສ) ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາລາວ World Bank ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ສະພາບການພັດທະນາ ແລະ ກາລະໂອກາດ ດ້ານດິຈິຕອນ ຢູ່ ສປປ.ລາວ (Positioning Lao PDR for a Digital Future)  ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ປອ. ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຕສ ແລະ ທ່ານ Alexander Kremer ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ.ລາວ, ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກກະຊວງ/ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ບໍລິສັດ-ເອກະຊົນ ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຳນວນ 60 ທ່ານ.

ໃນການຮ່ວມມືກັບທະນາຄານໂລກຄັ້ງນີ້ ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ, ສ້າງກະລະໂອກາດໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະໃນວຽກງານການກຽມຄວາມພ້ອມ ດ້ານການເຊື່ອມໂຍ່ງດິຈິຕອນ, ການຊຳລະສະສາງແບບດິຈິຕອນ ແລະ ລັດຖະບານດິຈິຕອນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ລັດຖະບານ ກໍຄື ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກະຊວງ ຕສ) ຈັດບຸລິມະສິດ ແລະ ລົງເລິກ ການດຳເນີນການຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ຍຸດທະສາດເສດຖະກິດດິຈິຕອນ.

  ການຫັນເປັນເສດຖະກິດດິຈິຕອນຢູ່ ສປປ ລາວ ມີທັງກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ເຂົ້າກັບ ຫົວຂໍ້ສົນທະນາ ທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ມາປຶກສາຫາລືກັນໃນມື້ນີ້. ລັດຖະບານ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາໄອຊີທີ ແລະ ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ຂອງພາກລັດ ພາກທຸລະກິດ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ ໂດຍໄດ້ວາງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃນຮູບແບບການຮ່ວມມື ພາຍໃນ ແລະ ກັບຕ່າງປະເທດ ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານ ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ ສະຕາດອັບ ແລະ MSMEs ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ໄດ້ສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການພາຍໃນປະເທດ ສາມາດສ້າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ ບັນດາຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກທະນາຄານໂລກຈະໄດ້ ນຳສະເໜີ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ແກ່ການ ສົນທະນາ ທີ່ ລວມມີ ບັນດາຂໍ້ສະຫຼຸບ ຂອງບົດລາຍງານ, ວຽກງານການເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຊຳລະ ດ້ວຍລະບົບດິຈິຕອນ, ທັກສະດິຈິຕອນ, ຖານລະບົບເສດຖະກິດ, ແລະ ລັດຖະບານ ດິຈິຕອນ. ນອກຈາກນີ້,​ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຕະຫຼາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ເປັນຕະຫຼາດ ທີ່ ນ້ອຍ ທຽບໃສ່ຈຳນວນພົນລະເມືອງໄປພ້ອມໆກັບ ທົ່ວສັງຄົມກຳລັງສຸມໃສ່ການຟື້ນຟູຈາກການແຜ່ລະບາດ ຂອງ ພະຍາດ COVID-19 ແລະ ເປັນປະເທດ ທີ່ ບໍ່ມີ ຊາຍແດນ ຕິດກັບທະເລ,  ສະນັ້ນ ໃນນາມ ກະຊວງ ຕສ ແລະ ໃນນາມສ່ວນຕົວ ຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນ ມີຄວາມສົນໃຈ ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ ພວກທ່ານຈະສົນທະນາ ກັນໃນມື້ນີ້ ຫຼາຍ ເພື່ອຈະເຫັນໄດ້ເຖິງບັນດາຈຸດສຳຄັນຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍກັນຍາດແຍ່ງ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນໃນສະພາບການປະຈຸບັນ.

    ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນນໍາກັນ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ໂດຍສະເພາະໃນວຽກງານການກຽມຄວາມພ້ອມ ດ້ານການເຊື່ອມໂຍ່ງດິຈິຕອນ ໃນການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ຂອງພາກລັດ ໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມສານ ເຂົ້າໃນທຸກກະຊວງ, ທຸກຂະແໜງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອືີ່ນໆ ຂອງລັດຖະບານ.  ພາຍໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີຈາກພາກສ່ວນທະນາຄານໂລກ ຈໍານວນ 3 ຫົວຂໍ້ ຄື: 1) ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ “ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ/ການເຊື່ອມໂຍ່ງດິຈິຕອນ” ; 2) ນໍາສະ  ເໜີກ່ຽວກັບ “ການຈາຍເງິນດິຈິຕອນ”;  ແລະ 3) ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ “ລັດຖະບານດິຈິຕອນ” ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຖາມ-ຕອບ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ, ກົງໄປກົງມາ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດ ເພື່ອລະດົມແນວຄວາມຄິດ ໃນການພັດທະນາວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາໜຶ່ງວັນ ແລະ ໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ.

 

ຂ່າວໂດຍ: ສລດ.

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ການຈັດຊື້ລະບົບ ສື່ສານພາກລັດ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ