2021 ຕຸລາ 13 ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ Blockchain for Digital Government - the ASEAN Way

13/10/2021

2021 ຕຸລາ 13 ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ  ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ Blockchain for Digital Government - the ASEAN Way

   ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສ ື່ສານ (ກຕສ) ໄດ້ຈັດງານປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບ Blockchain ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ “Blockchain for Digital Government - the ASEAN Way” ຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ (ອອນ ລາຍ) ຮ່ວມກັບ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເຊິື່ງໄດ້ຈັດຂ ຶ້ນ ໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ 2021, ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປອ. ທະວີສັກ ມະໂນທັມ, ຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສ ື່ສານ. ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ກອງເລຂາອາຊຽນ, ບັນດາກົມພາຍໃນກະຊວງ ຕສ, ບັນດາກະຊວງອ້ອມ ຂ້າງ, ອົງການຈັດຕັຶ້ງພາກລັດ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດໄອຊີທີຕ່າງໆ ໃນລາວ ລວມທັງໝົດ 78 ທ່ານ.

 ກອງປະຊຸມສໍາມະນາໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມູນ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຢ່າງສ້າງສັນ ຊ ື່ງມີຕົວແທນຈາກປະເທດ ອາຊຽນ ເປັນຕົຶ້ນ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຫວຽດນາມ, ພະມ້າ, ໄທ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ແລກປ່ຽນ ຫຼາຍຫົວຂໍໍ້ ສໍາຄັນ ທີື່ຕິດພັນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຊີບລັອກເຊນ (Blockchain) ຂອງປະເທດຕົນ. ໃນກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ມີ ຫົວຂໍໍ້ແລກປ່ຽນ ທີື່ໜ້າສົນໃຈ ດັັ່ງນີຶ້:

•ບົດສະຫຼຸບການຄົຶ້ນຄວ້າ ວິເຄາະ ແບບສອບຖາມ, ນໍາສະເໜີໂດຍ ທີື່ປຶກສາ ຂອງໂຄງການ;

• ຕ່າງໜ້າ ຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໄດ້ສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ Blockchain:

- ການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີBlockchain ຢູ່ ສສ. ຫວຽດນາມ ນໍາສະເໜີໂດຍ ກະຊວງ ຖະແຫຼງ ຂ່າວ ແລະ ການສ ື່ສານ;

- ສະຖານະປັດຈຸບັນ ຂອງເຕັກໂນໂລຊີBlockchain ໃນປະເທດພະມ້າ, ນໍາສະເໜີໂດຍ ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີຂໍໍ້ ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ, ປະເທດພະມ້າ;

- ການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ Blockchain ໃນປະເທດໄທ, ນໍາສະເໜີໂດຍ ອົງການພັດທະນາທຸລະ ກໍາເອເລັກໂຕຣນິກ, ປະເທດໄທ; - ການປັບປຸງ ລະບຽບການ ແລະ ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ Blockchain ລວມທັງການສ້າງຄະນະຄົຶ້ນຄວ້ານໍາໃຊ້ Blockchain ຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ນໍາສະເໜີໂດຍ ກະຊວງການສ ື່ສານ ແລະ ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ.

- ສະພາບການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ Blockchain ຢູ່ປະເທດ ມາເລເຊຍ.

• ເຕັກໂນໂລຊີBlockchain ແລະ ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີື່ເປັນໄປໄດ້ໃນ ສປປ ລາວ, ນໍາສະເໜີໂດຍ ບໍລິສັດ LAO ITDEV; • ເຕັກໂນໂລຊີແລະ ການດັດປັບ ນໍາໃຊ້Blockchain ໃນວຽກງານພາກລັດ ແລະ ການບໍລິການຂອງສັງຄົມ, ນໍາສະ ເໜີໂດຍ ບໍລິສັດ FINEMA, ປະເທດໄທ.

    ໃນກອງປະຊຸມດັັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ປອ. ທະວີສັກ ມະໂນທັມ, ປະທານ ກອງປະຊຸມ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງປະຊຸມສໍາມະນາຄັຶ້ງນີຶ້ ແມ່ນສ່ວນໜ ື່ງໃນໂຄງການທີື່ ສປປ ລາວ ສະເໜີນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງ ASEAN ICT ເພ ື່ອສ ກສາສະພາບການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ Blockchain ໃນອາຊຽນ, ແນວໂນ້ມຂອງເຕັກໂນໂລຊີດັັ່ງກ່າວໃນອະນາຄົດ ແລະ ແນວທາງໃນການນໍາໃຊ້ ໃນວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການລັດ ໂດຍສະເພາະ ທິດທາງ ໃນການເຊ ື່ອມໂຍງ ບໍລິການລັດ ຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ເພ ື່ອພັດທະນາອາຊຽນ ໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ໃນການ ເດີນທາງ, ເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດ ໃຫ້ສະດວກ ປອດໄພ ແລະ ທັນສະໄໝຂ ຶ້ນ.

 ຜົນຂອງກອງປະຊຸມສໍາມະນາຄັຶ້ງນີຶ້ ແມ່ນຈະໄດ້ນໍາໄປສ ບຕໍໍ່ຄົຶ້ນຄວ້າ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານ ເພ ື່ອສະເໜີໃນກອງ ປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ ດ້ານໄອຊີທີ ທີື່ຈະຈັດຂ ຶ້ນ ໃນທ້າຍປີ 2021 ນີຶ້.

ໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ພະແນກນະໂຍບາຍ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື.

 

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ