ກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການ ແລະ ການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມພ້ອມ ດ້ານດິຈິຕອນ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ອົງການ ສະຫະປະຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ

08/07/2021

ກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການ ແລະ ການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມພ້ອມ ດ້ານດິຈິຕອນ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ອົງການ ສະຫະປະຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ

        ວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2021 ວຽງຈັນ - ກ່ອນການເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ 19, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນວາລະການຫັນປ່ຽນເປັນລະບົບທັນສະໄໝ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ 19 ໃນໄລຍະປີ 2020 ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງແຮງຂັບເຄື່ອນພາຍໃນລັດຖະບານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດິຈິຕອນ ໃນຫຼາຍຂະແໜງການ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງນີ້, ມື້ນີ້ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (MTC) ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ຈຶ່ງໄດ້ເປີດໂຕໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນ ການຫັນເປັນລັດຖະບານທັນສະໄໝ ຂຶ້ນ ໃນມື້ນີ້ ຊຶຶ່ງເປັນນິມິດໝາຍການຮ່ວມມືກັນເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການກຳນົດວາລະຫັນປ່ຽນເປັນລະບົບທັນສະໄໝ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

    ໂດຍການເປັນປະທານ ທ່ານ ບຸນສະເຫຼີມໄຊ ເຄນນາວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ທ່ານ Christophe Bahuet (ຄຣິສໂຕບ ບາອູເອ), ຮອງອຳນວຍການພາກພື້ນປະຈຳ ອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ທີ່ຫ້ອງການສຳນັກງານ ພາກພື້ນປະຈຳ ບາງກອກ, ໂຄງການນີ້ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານດິຈິຕອນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງດິຈິຕອນໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ເພີ່ມຂະຫຍາຍການຄອບຄຸມ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການ ສາທາລະນະຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນ. ການເປີດໂຕໂຄງການໃນມື້ນີ້ ຍັງໄດ້ເຫັນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກພະແນກການຕ່າງໆ, ຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງບັນດາກະຊວງ, ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທັງໃນຮູບແບບເຂົ້າຮ່ວມນະທີ່ນີ້ ແລະ ອອນລາຍຜ່ານ Zoom.

ວິໄສທັດຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແມ່ນແນໃສ່ຮອງຮັບເອົາບັນດາເຄື່ອງມື ICT ໃນບັນດາຂັ້ນຕ່າງໆຂອງການບໍລິຫານຢູ່ກະຊວງ, ກົມ, ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວນີ້ ລວມມີ ລະບົບການບໍລິການລັດທັນສະໄໝ SMART e-interfaces ເພື່ອເອື້ອອຳນວຍການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງພາກລັດທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ, ວ່ອງໄວຂຶ້ນ, ແລະ ຄອບຄຸມທົ່ວເຖິງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ (ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ບ້ານ) ຜ່ານຊ່ອງທາງການໃຫ້ບໍລິການແບບອີເລັກໂຕຣນິກ.

“ໂຄງການນີ້ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນການພັດທະນາແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍລັດຖະບານດິຈິຕອນ, ມາດຕະຖານກອບວຽກ ຂອງການເປັນລັດທັນສະໄໝ ພ້ອມທັງດຳເນີນບາງກິດຈະກຳທົດລອງຂອງ ການບໍລິການລັດທີ່ທັນສະໄໝ ໃນ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງຈະກາຍເປັນເຄື່ອງມືອັນສຳຄັນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ເພື່ອຫັນປ່ຽນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ເປັນລະບົບທັນສະໄໝ” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ບຸນສະເຫຼີມໄຊ ເຄນນາວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ.

ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ໂຄງການນີ້ຍັງເລັງໃສ່ການເກັບກຳເອົາຂໍ້ມູນເພື່ອປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງການແຍກຂໍ້ມູນເພດ, ກຳນົດໂອກາດ ແລະ ຈຸດອ່ອນ, ຊຶ່ງຈະນຳເຂົ້າໄປໃນແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍລັດຖະບານດິຈິຕອນ ທີ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນ. ນອກເໜືອຈາກການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາກະຊວງ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂຄງການຍັງຈະມີການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ.

“ການຫັນປ່ຽນເປັນລັດຖະບານທັນສະໄໝ ຂອງລັດຖະບານໃນທົ່ວໂລກ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຈຸດດີຂອງ ລັດຖະບານທັນສະໄໝທີ່ຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດ ແມ່ນຕ້ອງສ້າງຄຸນຄ່າ ຊຶ່ງສາມາດສ້າງເປັນຮູບແບບຂອງຂະບວນການເຮັດວຽກ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ໃນຮູບແບບໃໝ່. ການຮັບຮອງເອົາລະບົບດິຈິຕອນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານພາຍໃນ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນຂອດການຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານ ທີ່ດີຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມອາດສາມາດໃນການສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ,” ກ່າວໂດຍ Mr. Bahuet (ທ່ານ ບາອູເອ).

    ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ຖືກມອບໝາຍວຽກງານການສ້າງລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນວຽກ ICT. ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ (e-Government) ແມ່ນຖືກກຳນົດພາລະບົດບາດ ໃນການຮວມສູນການບໍລິການ  IT ຂອງລັດຖະບານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ການບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການຊອບຟແວ. ສູນແຫ່ງນີ້ຍັງບໍລິຫານການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງລັດ, ທຸລະກິດ, ປະຊາຊົນ; ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານປົກຄອງທີ່ທັນສະໄຫມ e-Governance. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທຶນເຂົ້າໃນການຮ່ວມມືໃນລະດັບນະໂຍບາຍ, ລະບົບໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ໃຫຍ່, ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ. ນອກເໜືອໄປກວ່ານີ້ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊິດ ໃນວຽກງານການປົກຄອງທີ່ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບອັນກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງໃນທົ່ວສັງຄົມລາວ.

 

ຂ່າວໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ