2020/12/03 ທ່ານ ນາງ ຈາຣຸດາ ຫລວງລາດ, ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມອອນລາຍ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການ ທາງດ້ານດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດ ໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ (CICC Online Conference on National Digital Policies and Projects in the New Normal Era).

04/12/2020

2020/12/03 ທ່ານ ນາງ ຈາຣຸດາ ຫລວງລາດ, ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມອອນລາຍ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການ ທາງດ້ານດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດ ໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ (CICC Online Conference on National Digital Policies and Projects in the New Normal Era).

   ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ 2020 ຕາງໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ຈໍານວນ 1 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອອນລາຍ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ໃນກອງປະຊຸມອອນລາຍ ໃນຫົວຂໍ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການ ທາງດ້ານດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດ ໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ (CICC Online Conference on National Digital Policies and Projects in the New Normal Era) ຊື່ງຈັດຂື້ນໂດຍ ອົງການ CICC.

 

      ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂື້ນ ໃນເວລາ 13:00-16:00 ໂມງ ສິງກະໂປ ເຊິ່ງກົງກັບ 10:30-15:30 ໂມງ ສປປ ລາວ, ຮ່ວມຈັດໂດຍ ກະຊວງເສດຖະກິດ ການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ  (Ministry of Economy, Trade and Industry) ແລະ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ທາງດ້ານການຫັນເປັນລະບົບຄອມພິວເຕີ (Center of the International Cooperation for Computerisation (CICC)). ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງໝົດ 100 ທ່ານ (ນັກສໍາມະນາກອນຮ່ວມບັນຍາຍ 10 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຝ່າຍຍີ່ປຸ່ນ ຈໍານວນ 90 ທ່ານ). ຕາງໜ້າ ສປປ ລາວ (ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ) ເຂົ້າຮ່ວມ 1 ທ່ານ.

 

            ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນຫົວຂໍ້ສໍາຄັນ ຄື:

 1. ການພັດທະນາວຽກງານດິຈິຕອນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ. ຈາກການບັນຍາຍ ເຫັນວ່າມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ ຄື: ການນໍາໃຊ້ Digital Index ແລະ Digital Indicators ເພື່ອປະເມີນການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ໃນລະດັບຊາດ ເຊິ່ງມີບາງປະເທດໄດ້ດໍາເນີນການແລ້ວ. ທາງຍີ່ປຸ່ນ ຢາກເຫັນການດໍາເນີນການດ້ານການປະເມີນຜົນດັ່ງກ່າວ ໃນປະເທດທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີໃນຕໍ່ໜ້າ.
 2. ການຮ່ວມກັນໃນທຸກດ້ານທາງດ້ານດິຈິຕອນ (Digital Inclusion)  ເຫັນວ່າມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ ແລະ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຕົວຢ່າງຂອງບາງປະເທດ.
 3. ຄວາມແຕກໂຕນທາງດ້ານດິຈິຕອນ (Digital Divide) ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ຮັບມື ແລະ ແກ້ໄຂ.

 

ບັນດາປະເທດໄດ້ສະເໜີ ຫົວຂໍ້ທີ່ຕິດພັນກັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ໄດ້ມີບາງບົດຮຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ e-Government ຄື:

 1. ຍີ່ປຸ່ນ (ກະຊວງເສດຖະກິດ ການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ   (METI)) ໄດ້ສະເໜີ ນະໂຍບາຍ IT ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ລົງເລິກວຽກງານ DX (Digital Transformation) policy; DX maturity index ແລະ DX guideline ເຊິ່ງປະກອບມີ: Index of management and Index of IT System; ແລະ DX stock ແມ່ນການຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງພາກທຸລະກິດ.
 2. ອິນເດຍ (ກະຊວງ ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ) ໄດ້ເວົ້າເຖິງ e-Government for the future.
 3. ເນປານ (ກະຊວງ ການສື່ສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ) ສະເໜີ ການຫັນເປັນດິຈິຕອນຂອງເນປານ.
 4. ປາກິດສະຖານ (ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ) ໄດ້ເວົ້າເຖິງ e-Governance for good governance.
 5. ສປປ ລາວ (ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ກະຊວງ ປທສ) ສະເໜີ ການຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງ ສປປ ລາວ (Lao Digital Transformation) ເນັ້ນໃສ່ ແຜນພັດທະນາລະບົບການບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ.
 6. ມາເລເຊຍ (Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit) ໄດ້ເວົ້າເຖິງ connected government and connected citizens.
 7. ພະມ້າ (ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ການສື່ສານ) ໄດ້ເວົ້າເຖິງ e-Government master plan 2021-2015 ແມ່ນພວມດໍາເນີນການຮ່າງເນື້ອໃນ.
 8. ໄທ (ກະຊວງເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແລະ ສັງຄົມ) ໄດ້ເວົ້າເຖິງ measuring digital transformation, Thailand Industry 4.0 ແລະ the focus of Thailand Industry 4.0.
 9. ຫວຽດນາມ (ກະຊວງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ) ໄດ້ເວົ້າເຖິງ digital transformation index (DTI) ປະກອບມີ ສາມລະດັບຄື Ministerial level, provincial level ແລະ National Level DTI structure.

 

ສາມາດດາວໂຫລດບົດນໍາສະເໜີ ໄດ້ທີ່

Qr code

Description automatically generated

https://g-drive.gov.la/index.php/s/Y6gf7XNSZ7CyrNK

ຂ່າວໂດຍ: ຈາຣຸດາ  ຫຼວງລາດ

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ