ການບໍລິການລະບົບອີເມວ

 

ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນລະບົບລວມສູນການນຳໃຊ້ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ທີ່ນຳໃຊ້ລະຫັດຊື່ອີນເຕີເນັດເປັນຂອງລັດຖະບານ .gov.la ຊື່ງເປັນລະບົບທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ສື່ສານ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງພາກລັດ ໂດຍຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍອີນເຕີເນັດ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບວຽກງານບໍລິຫານລັດ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ປອດ ແລະ ປະຢັດ.

 

ເວັບໄຊ: https://mail.gov.la/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fmail.gov.la%2fowa%2f

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ