ທ່ານ ນາງ ພາວັນ ຫຼວງເສນາ ເຂົ້າຮ່ວມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ສໍາລັບບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ລຽບຕາມ “ ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ” ປະຈໍາປີ 2019 (Seminar on Cross- Border Electronic Commerce For Countries under Belt and Road Initiative Pro

26/11/2019

ທ່ານ ນາງ ພາວັນ ຫຼວງເສນາ ເຂົ້າຮ່ວມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ສໍາລັບບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ລຽບຕາມ “ ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ” ປະຈໍາປີ 2019 (Seminar on Cross- Border Electronic Commerce For Countries under Belt and Road Initiative Pro

       ໃນວັນທີ 10 ເຖີງ 31 ຕຸລາ 2019 ພະນັກງານສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ກະຊວງ ປທສ ຈໍານວນ 01 ທ່ານ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ນາງ ພາວັນ ຫຼວງເສນາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ສໍາລັບບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ລຽບຕາມ “ ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ” ປະຈໍາປີ 2019 (Seminar on Cross- Border Electronic Commerce For Countries under Belt and Road Initiative Project Description) ທີ່ປະເທດ ສປ ຈີນ ເຊີ່ງຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອແລກປ່ຽນທອດຖອນບົດຮຽນໃນການ ເຮັດການຄ້າແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, ຮຽນຮູ້ການເຮັດທຸລະກິດແບບອອນລາຍທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຮັບຮູ້ສະພາບເສດຖະກິດໃນປັດຈຸັບນ.

ການສໍາມະນາດ່ັງກ່າວມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 26 ຄົນ ຈາກ 10 ປະເທດທີ່ຢູ່ລຽບຕາມ “ ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ” ຊຶ່ງການສໍາມະນາໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາ, ວິທີ ແລະ ຮູບແບບຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາການຄ້າແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍສະເພາະອົງປະກອບ 4 ດ້ານທີ່ສໍາຄັນຂອງການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ (E-Commerce) ກໍ່ຄື: ລະບົບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃນການຄຸ້ມຄອງ, ລະບົບໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານອິນເຕີເນັດ, ລະບົບການຈ່າຍ ແລະ ສໍາລະເງິນທາງອອນລາຍ, ລະບົບການຂົນສົ່ງເຄື່ອງພັດສະດຸພາຍໃນປະເທດ, ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ເຄື່ອງພັດສະດຸທີ່ຂົນສົ່ງຜ່ານດ້ານກວດກາພາສີ ແລະ ລະບົບການຊື້-ຂາຍຜ່ານປະຕູດຽວ (Customs system). ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ກົດໝາຍການລົງທຶນສາກົນ, ບັນຫາ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ສປ ຈີນ (Economy Development and Problems),

ຮູບແບບນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໆ ຂອງທຸລະກິດແບບເອເລັກໂຕຣນິກ (Innovative E-Business Models).

ການສໍາມະນາຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ສະພາບຄວາມບໍ່ສະຖຽນຂອງເສດທະກິດໂລກ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ບໍ່ແນ່ ແລະ ອົງປະກອບຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າພາຍໃຕ້ລະບົບການຄ້າພາຄີ ໂດຍສະເພາະບັນດາປະເທດຕາມ ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ.

ເຫັນວ່າການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມທາງດ້ານການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ ເປັນຮູບແບບການຄ້າໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໃນປັດຈຸບັນ ຖືໄດ້ວ່າຮູບແບບການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງການເຮັດທຸລະກິດ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອເຂົ້າເຖີງລູກຄ້າ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບການຄ້າຂາຍສູງຂື້ນ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ເປັນອົງປະກອບສໍາຄັນໃນການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຕ້ອງມີການຮ່ວມມື ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີມາດຕະຖານ, ຮູບແບບ ແລະ ເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ໃນການຮອງຮັບກັບການຄ້າແບບເອເລັກໂຕຣນິກຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ