ທ່ານ ນ.ຈິດຕະພອນ ຈັນສີລິລາດ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ”The Inaugural E-Invoice Exchange Summit” ທີ່ປະເທດ ສິງກະໂປ.

20/11/2019

ທ່ານ ນ.ຈິດຕະພອນ ຈັນສີລິລາດ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ”The Inaugural E-Invoice Exchange Summit” ທີ່ປະເທດ ສິງກະໂປ.

ອີງຕາມໜັງສືເຊີນຈາກອົງການດັດສົມໂທລະຄົມ IMDA ຂອງປະເທດ ສິງກະໂປ, ທ່ານ ນ.ຈິດຕະພອນ ຈັນສີລິລາດ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຫົວຂໍ້ The Inaugural E-Invoice Exchange Summit” ທີ່ປະເທດ ສິງກະໂປ.

ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາປະເທດອາຊີ, ອາຟຼິກາ ແລະ ທະວີບເອີຣົບ ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 50 ທ່ານ. ຊື່ງຈຸດປະສົງແມ່ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ຄຳຄິດເຫັນ ທາງດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການລະບົບໃບແຈ້ງໜີ້ເອເລັກໂຕຣນິກ (E-Invoicing) ກັບຊ່ຽວຊານຈາກສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ມີການພັດທະນາ, ບໍລິການ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສະວິດເຊີແລນ, ອົດສ໌ຕາລີ, ນິວຊີແລນ ແລະ ເຢຍລະມັນ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບດັ່ງກ່າວຂອງບັນດາປະເທດໃນເຂດອາຊີ ເຊັ່ນ: ສິງກະໂປ, ເກົາຫຼີ, ມາເລເຊຍ, ອິນເດຍ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປຄື:

-     ບັນດາປະເທດໃນແຖບ ຢູໂຣບ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຂື້ນນຳສະເໜີ ສະພາບ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບ E-Invoicing ຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການພັດທະນາລະບົບການຄວບຄຸມໃບແຈ້ງໜີ້ໃນເວລາຕົວຈິງ (Real-time invoice controls), ການເຊື່ອມໂຍ່ງກັບສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ລວມເຖິງວິທີການຮັບມືກັບການແຂ່ງຂັນກັບບັນດາປະເທດອື່ນໆ ໃນອານາຄົດ.

-     ບັນດາປະເທດໃນອາຊີ ໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາ, ບໍລິການ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບໃບແຈ້ງໜີ້ເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊັ່ນ: ຂະແໜງການພາສີ ຫຼື ລະບົບການເກັບພາສາອາກອນ ຂອງສິງກະໂປ ໄດ້ມີບົດບາດສູງ ໃນການເຊື່ອມໂຍ່ງພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດ ຜ່ານການແລກປ່ຽນເອກະສານໃນຫຼາຍຮູບແບບ, ປະສົບການຂອງປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດຈາກການນຳໃຊ້ລະບົບໃບແຈ້ງໜີ້ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມຂອງປະເທດອິນເດຍ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາລະບົບອອກໃບແຈ້ງໜີ້ເອເລັກໂຕຣນິກ.

-     ບັນດາປະເທດ ຢຸໂຣບ ໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ PEPPOL ທີ່ເປັນໂປໂຕຄອນສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທາງດ້ານການເງິນ ເຊິ່ງມີການຊົມໃຊ້ຫຼາຍໃນການພັດທະນາລະບົບສົ່ງລາຍການສິນຄ້າ (eCatalogue), ການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ (eOrder) ແລະ ລະບົບໃບແຈ້ງໜີ້ເອເລັກໂຕຣນິກ(eInvoicing), ປະຈຸບັນແມ່ນນິຍົມໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນບັນດາປະເທດໃນແຖບຢູໂຣບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຮັບໃຊ້ພາກລັດ ໃນການພັດທະນາລະບົບການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຂ້າມແດນເອເລັກໂຕຣນິກ (Cross-border eProcurement) ແລະ ລະບົບອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນ ແລະ ງົບປະມານ.

 

ຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດັ່ງກ່າວ, ສາມາດຖອດຖອນໄດ້ ດັ່ງນີ້:

ປະມານ 80% ຂອງບັນດາປະເທດໃນແຖບຢູໂຣບ ແມ່ນໄດ້ມີການນຳໃຊ້ລະບົບໃບແຈ້ງໜີ້ເອເລັກໂຕຣນິກ, ລະບົບການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຂ້າມແດນເອເລັກໂຕຣນິກ (Cross-border eProcurement) ແລະ ລະບົບອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນ ແລະ ງົບປະມານ, ເຊີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ມາດຕະ ຖານ ໂປໂຕຄອນ (PEPPOL) ເຂົ້າໃນການພັດທະນາບັນດາລະບົບດັ່ງກ່າວ. ສຳລັບບັນດາປະເທດໃນອາຊຽນກໍ່ພວມລິເລີ່ມພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລະບົບໃບແຈ້ງໜີ້ເອເລັກໂຕຣນິກ ເປັນຕົ້ນ ສິງກະໂປ ໄດ້ມີການລິເລີ່ມນຳໃຊ້ PEPPOL, ໂດຍໄດ້ຈັດຕັ້ງເປັນໂຄງການພັດທະນາລະບົບອອກໃບແຈ້ງໜີ້ເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ, ໃນປະຈຸບັນມີອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 50 ພາກສ່ວນ ລວມມີທັງພາກລັດ, ທຸລະກິດ, ທະນາຄານ ລວມເຖິງ ຜູ້ບໍລິການ ໄອທີ ຕ່າງໆ.

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ