ເອກະສານກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ

 

ສະບາຍດີ າຫາກາຫສຫກດສສຫກຫສດສສຫກດສຫກສດໄຳພສໄຳພສໄຳສດສກຫດ

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ