ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນລະບົບສື່ສານຂອງພາກລັດ G-Chat