# ຫົວຂໍ້ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
1 ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບ e-Office(ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ) ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
2 ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບ e-Office(ຂັ້້ນຄະນະກົມ) 2019 ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
3 ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບ e-Office(ຂັ້້ນຄະນະພະແນກ) 2019 ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
4 ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບ e-Office(ຂັ້້ນວິຊາການ) 2019 ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
5 ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ 15.01.2019final ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
6 ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກຜ່ານໂທລະສັບ16.01.2019 ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
7 email-presentation-Final. ເບິ່ງລາຍລະອຽດ