# ຫົວຂໍ້ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
1 ຂໍເງິນ ນະໂຍບາຍອຸດນູນ ກະຊວງ ແລະ ປະກັນສັງຄົມ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
2 ແບບຟອມ ເງິນອຸດໜູນ ລູກກຳພ້າ ແລະ ໝ້າຍ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
3 ແບບຟອມ ຂື້ນທະບຽນ ປະກັນສັງຄົມ ສຳລັບຜູ້ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນລຽ້ງດູ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
4 ແບບຟອມ ຂໍຂື້ນທະບຽນສຳລັບຜູ້ເສຍອົງຄະຮາກຖານ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
5 ແບບຟອມ ພະນັກງານບຳນານ ແລະ ເສຍກຳລັງແຮງງານ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
6 ແບບຟອມຂື້ນທະບຽນສຳລັບພະນັກງານລັດທະກອນ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
7 ແບບຟອມ ແຈ້ງຫຼຸດ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
8 ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍປຽນແປງຂໍ້ມູນ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
9 ໃບສະເໜີ ຂໍເງິນອຸດໜູນ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ