# ຫົວຂໍ້ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
1 RyobiLao_CompanyProfile ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
2 Cyber Security (lao cert) ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
3 overview of Lao e-disaster System ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
4 Korea e-Disaster System ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
5 E-Government Development in Lao PDR ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
6 VNPT 4.0 and Digital Government ເບິ່ງລາຍລະອຽດ


# ຫົວຂໍ້ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
1 Japan's Activity for Promotion of Cloud Comuputing (Matsumoto) ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
2 Philippines Cloud Computing Country Report ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
3 Yoshida The current status of cloud computing in Japan ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
4 Expectations for Digital ASEAN (Taguchi) ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
5 Cloud computing in VIET NAM current state and direction ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
6 Policy & Regulation Framework of Cloud Computing (Malaysia) ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
7 Lao ICT Status and Cloud Computing ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
8 Indonesia Presentation on Cloud Computing ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

# ຫົວຂໍ້ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
1 ວິທີການຕິດຕັ້ງ SFB ສຳລັບ ຄອມພິວເຕີ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
2 ວິທີການຕິດຕັ້ງ SFB ສຳລັບ IOS ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
3 ວິທີການຕິດຕັ້ງ SFB ສຳລັບ Android ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
4 ວິທີການຕິດຕັ້ງ WIFI Authen ສຳລັບ Window7,8,10 ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
5 ວິທີການຕິດຕັ້ງ WIFI Authen ສຳລັບ Android ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
6 ວິທີການຕິດຕັ້ງ WIFI Authen ສຳລັບ IOS ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

# ຫົວຂໍ້ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
1 ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງເມວກະຊວງ ປທສ ໃນໂປຼແກຣມ thunderbird ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
2 Presentation of China—ASEAN Workshop on Big Data Technology and Industrial Development.ppt ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
3 WorkshopASEAN on Local Content Development for Countries ເບິ່ງລາຍລະອຽດ